شاید برایتان سوال بوجود آمده باشد که پوسته والد(Child- theme) چیست؟ فرق آن با پوسته اصلی چیست؟ و یا اینکه کاربرد ...