سلام به همه وی پی جوملای های عزیز قرار دادن تصویر شاخص یا تصاویر بند انگشتی یه زمانی مد شده بود ...